Teveel uren op de uitkijk, Geen ogen op jou

Bij het doorzoeken van de Schriften ben ik tot het inzicht gekomen dat alle werelden en alle religies deel uitmaken van deze allesomvattende universele werkelijkheid. Eén inzicht dat mij heeft verbaasd bij het onderzoeken van de Bijbel en de vele geschriften van het Nieuwe Testament is dat toen Jezus en de discipelen spraken, zij niet droegen “het horloge is op hun – Ik ben hier.” Het horloge was op de persoon geweest die naar de kruisiging keek ~ maar er was geen oog op hen. In deà9 predikte Jezus en bleef dingen zeggen en doen die de volgelingen ter plaatse in een eeuwig niet-bestaan hadden kunnen doen belanden voor de duur van hun verblijf in het fysieke rijk. Dit betekent volgens mij “Geen Ogen…”.

Zien wij niet wat de zeer emotionele pijn was die Jezus onderging toen Hij publiekelijk werd vernederd bij Zijn kruisiging, ingehuldigd binnen de bespotting van de religieuze strijdkrachten en hun nieuw gevormde religieuze instellingen? Hoe konden zij een doornenkroon plaatsen op de jaarlijkse Maagd Maria voor een Moeder God? Hoe konden zij de dood van de Zoon, die zij Jezus in Johannes 19:30 voorhielden, los van hen zien?

Jezus: “met het oog op de verdrukking, die in volle hevigheid zal worden overladen, zullen de duivel en zijn engelen geschokt worden, en de aarde zal zich schudden… de fundamenten der aarde onder u broos en wankel zullen zichtbaar worden. En zo zullen de mensen vleselijk worden en vallen. Zij zullen van het onreine nemen, en op elke nabijgelegen boom zullen zij op de bodem van de zee worden geworpen. Duisternis en duisternis zullen hun gidsen zijn voor de vier kwartieren.”

Luister naar dit “met het oog op…” vermogen functioneert veel meer dan je ooit zou denken. Wij hebben in het begin de neiging om onszelf in de weg te staan, om nieuwe ideeën en concepten af te weren die suggereren dat wij kunnen leven in deze nieuwe wereld die onze God aan het scheppen is. Wij zijn het horloge en onze aandacht die kan worden verdeeld om ons te helpen de fouten en de corruptie te zien en ons onvermogen om ze te zien. We raken verstrikt in onze eigen dingen en missen het grotere geheel. We moeten bereid zijn het grotere plaatje te zien als we winsten willen zien die groter zijn dan je ooit hebt gezien en als je denkt dat God een lagere plaats voor ons in zou nemen dan wat we voor onszelf in kaart hadden gebracht.

In de bijbel lezen we over “te veel ogen”. Jezus zei verder: “Zie, Ik zeg u de waarheid, als wij zien naar de daden der mensen en het geloof der mensen en het aanhangen van deze ketterijen, zullen wij niet de Zoon zien, maar het kwaad van hun daden” Johannes 12:35

Jezus waarschuwde Zijn volgelingen voor hen die dit nieuwe wereldbeeld zouden doden en dat wij hen hoger zullen brengen dan zijzelf. “Ik weet uw daden, dat gij Mij niet verkoren hebt, noch Mijn knecht; maar naarmate uw jubelzang en uw gehoorzaamheid groter is, zo zal Hij u noemen en de gepaste plaats zal Hij geven” Johannes 15:8

 

 

Als wij als uitverkoren ras buiten onszelf zouden zoeken naar de grotere God, zouden wij falen in uw taak, omdat wij geen idee zouden hebben van de grotere God in u. Maar als wij naar Hem kijken en naar de dingen die groter zijn dan wij kunnen bevatten, dan zouden wij Zijn aanwezigheid hebben gezien en beginnen te leven in de werkelijkheid waarmee wij werkelijk al begiftigd zijn binnen Zijn werkplaats.

Een van de belangrijkste dingen die Jezus ons liet begrijpen, is dat wij het gezicht van Jezus niet konden zien: “Ze zeggen dat Ik vol ontferming ben, en dat Mijn hart goed doet… Johannes 4:8

Dit mededogen dat Jezus voor ons had en nog steeds heeft, wordt gebruikt om de heerlijkheid van Zijn wezen en Zijn bekwaamheid voor ons als Zijn kinderen te onderscheiden. Wij moeten niet kijken naar de fysieke verschijning in het vlees, want Jezus heeft Zichzelf aan ons geopenbaard naarmate wij meer en meer in Hem vertoeven. “Ik ben gekomen opdat gij leven moogt hebben, en het in overvloed moogt hebben…ALLES wat gij in mijn naam gevraagd hebt…Ik wou dat gij het nu gehoord had, opdat gij niet ongerust zoudt zijn…UW openbaring heeft zoveel buren voor zich…Ik zeg u deze dingen, opdat gij Mij moogt kennen…” Apostel Johannes

Toen raakte Jezus de vier Kernen van Exodus recht op het voorhoofd: “Te dien tijde verscheen hem de Here, uw God, in een droom, en Jaïr daalde onder hen neder, en niemand kon hem vinden, omdat er geen volk was…” Exodus 6:20

In Exodus worden de bedieningen van de Heer op dezelfde wijze beschreven: “En Hij zeide tot hem: Ik heb uw woord voor u verborgen, waarvan gij gezegd hebt, dat Ik al de exodussen in Egypte zou hebben doen nederdalen;